Metódy na prevod farebného obrazu do ČB formátu

Pretože vnímanie čierno-bielej fotografie nie je zaťažené rušením farebných prvkov, zrak sa venuje viac kontúram s najvyšším kontrastom a celkovej kompozícii. Preto je čierno-biela fotografia stále úspešne používaná. Tu su niektoré metódy prevodu farebných obrazov do čierno-bielej formy.


Desaturate

Najjednoduchšia metóda. Stiahnutím saturácie na -100. Výsledok je veľmi podobný prepočtu 0.33*R + 0.33*G + 0.33*B, čize na každom výslednom pixeli sa podieľajú všetky zložky farieb rovnomerne.

* (ctrl+shift+u)

* (pridaním adjustment_layer-u "hue/saturation" nad všetky ostatné, zmenou hodnoty saturation=-100)

Grayscale

Metóda založená na vnímaní obrazu ľudským okom. Oko je rôzne citlivé na RGB zložky obrazu a preto sa používa prevod 0.299R + 0.587G + 0.114B.

* (image/mode/grayscale)

* (adjustment layer channel mixer, hodnoty 30% R, 60% G, 10% B)

Color blend

V podstate podobné vysledky (ak nie zhodné) ako metódou Grayscale.* (
  nad farebný obrázok vytvoriť novú hladinu
  vyplniť celú novú hladinu čiernou alebo bielou farbou (alt + backspace)
  zmeniť blending mod tejto hladiny na COLOR
  )

Lightness kanál (lab mode)

Táto metóda je jednou s lepších konverzných metód. Reprezentuje jasovú zložku obrazu, ma lepší výsledný kontrast.* (
  image/mode/lab color
  označiť ligtness kanál (channels toolbar)
  image/mode/grayscale
  image/mode/rgb
  )

* (
  urobiť duplikát (image/duplicate)
  image/mode/lab color
  oznaciť ligtness kanál (channels toolbar)
  oznaciť celú plochu: ctrl+a
  kopírovať: ctrl+c
  zavrieť duplikát bez ukladania
  vloženie novej vrstvy LIGHTNESS: ctrl+v
  )

Action súbor do photoshop-u tu: ( lightness from LAB.atn )

Gradient map

Adjustment layer (alebo tool) ktorý priradzuje gradient podľa jasovej zložky obrazu. Ak sa použije ČB gradient, tak výsledok je čierno-biely obraz.

* (
  adjustment layer "gradient map"
  použitie gradientu cierna-biela
  )

Dá sa dodatočne experimentovať s priebehom gradientu. Napríklad použitím sivej farby a umiestnením kontrolného bodu gradientu mimo stred medzi čiernou a bielou. Dá sa tým posúvať tmavosť/svetlosť obrazu.

Calculations

Ide o obdobu miešania 2 zdrojov z množiny (R,G,B,celok) pomocou blend módov (multiply='násobenie', screen='skoro súčet', lighten='zosvetlenie', darken='stmavenie', overlay,...)

* (
  image/calculations
  )

Napríklad nastavením jednej vrstvy na RED, druhej na GREEN a blend mode na OVERLAY dostávame výsledok, krorý je uložený ako nový kanál (nie vrstva!). Ak chceme tento výsledok vložiť ako vrstvu, treba tento nový kanál skopírovať - napríklad cez clipboard (ctrl+a, ctrl+c, označenie niektorej vrstvy, ctrl+v)

Channel mixer

Pomerne jednoduchá metóda s dobrými výsledkami. Miešaním pomerov jednotlivých kanálov RGB s možnostou až do 200% (!) poskytuje široké použitie. Použitie zaporných čísel (do -200%) invertuje jednotlivé kanály.

* (
  pridaním adjustment layer-u channel mixer
  nastavením hodnôt RGB podľa náhladu a označením MONOCHROME políčka
  )

HUE & Saturation

Metóda založená na dvojprechodovom systéme. Prvý prechod zmení farebné podanie obrazu (posunutie saturácie, posunutie farieb spektra) a druhá prevedie tieto údaje do ČB formy pomocou modu COLOR a nastavením saturácie na -100.

* (
  vytvoriť 2 nové "hue/saturation" adjustment hladiny nad obrázkom
  hornú nastaviť na saturation=-100 a blend mode na COLOR
  na spodnej "hue/saturation" hladine zmeniť hodnoty podľa potreby
  )

Layer blending (miešanie skopírovaných kanálov RGB do hladín)

Skopírovanie jednotlivých kanálov RGB do hladín a ich vzajomné miešanie.

* (
  oznaciť kanál (napríklad RED) v channels toolbare
  oznaciť celú plochu: ctrl+a
  kopírovanie cez clipboard: ctr+c
  oznaciť hladinu nad ktorou má byť umiestnená nová farebná zložka
  vloziť kanál do novej hladiny: ctrl+v
  pomenovať hladiny (dvojklik na meno) .. napríklad "ČERVENÁ"
  ** toto isté previesť s ostatnými kanálmi (GREEN, BLUE)
  nastaviť opacity (priesvitnosti) jednotlivých kanálov a ich blend módy
  )

Metóda SOLID COLOR

Pochádza od grafika Rob Carr-a, založená na prekrytí istých častí obrazu podľa masky čiernou (alebo inou tmavou) farbou

* (
  zmeniť na LAB mode: image/mode/lab color
  oznaciť lightness kanál v toolbare channels
  prechod do grayscale mode: image/mode/grayscale
  zahodiť ostatne hladiny (A,B) .. "discard other layers=OK"
  stlaciť CTRL a súčasne klik na GREY layer (označí pixely podľa ich intenzity)
  invertnúť selekciu (ctrl+shift+i)
  prepnuť na RGB mode: image/mode/rgb
  vytvoriť nový adjustment layer "solid color" s čiernou alebo inou farbou
  nastavenie opacity (priesvitnosti) tejto hladiny podľa potreby
  zmena blend módu tejto hladiny napríklad na SOFT LIGHT alebo OVERLAY
  )

Stáva sa, že pri použití techník prevodu do ČB formátu mizne z obrazu kontrast. Je to spôsobené odobratím predchádzajúceho kontrastu medzi farbami. Preto je potrebné kontrast obrazu vrátiť dodatočne napríklad adjustment layer-om "curves" alebo "levels".